Важни Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

  На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност, при постъпили заявления от родители на ученици в 20. ИОУ и съгласно решение на ПС при 20.ИОУ, Протокол №14/11.09.2017г  ще се проведе конкурс в 20. ИОУ, район Триадица, гр. София за следните ИД : Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци, Забавна математика 1-4 клас, Комуникативни дейности на български и чужд език, Творческо ателие за деца 1-3 клас, Спорт: шахмат, футбол, баскетбол 

при посочените изисквания.

 СЪДЪРЖАНИЕ

 Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие, начин на провеждане;

 Раздел II: Конкурсна документация;

 Раздел III: Критерии за оценка;

 Раздел IV: Срок за подаване на офертите

 I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ :

1. Предмет на конкурса - осъществяване на извънкласна дейност за

 1. 1.       Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци

1. 2.       Забавна математика 1-4 клас

 1. 3.       Комуникативни дейности на български и чужд език

 1.4.        Творческо ателие за деца 1-3 клас

 1.5.        Спорт: шахмат, футбол, баскетбол

 за учениците от 20. ИОУ Тодор Минков.

 2. Условия за участие- участниците в процедурата заявяват участието си с представяне на Заявление по образец на Възложителя (Приложение № 1).

 3. Начин на провеждане :

 а) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

 б) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет страницата на училището.

 в) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

г) Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

 (1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително.

 (2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.

 (3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

 (4) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

 д) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

 е) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

 ж) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

 II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

 Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството;

 2. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

 3. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

 4. Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

 5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа  правоспособност на кандидата;

 6. Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой.

 Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

 7. Проект на договор /Приложение№ 2/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

 8. Оферта, която трябва да съдържа:

 а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

 

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

 

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

 

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

 

д) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

 

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

 

III . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

 Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 - за степен бакалавър - 5 т.

 - за степен магистър - 10 т.

 - за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност - 15 т.

 

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 

2.Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи - максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

 - до 3 години - 10 т.

 - над 3 години - 15 т.

 3.Програма за обучение на учениците - максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана - 15 т.

 - програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за

 завършен курс на обучение - 30 т.

 4. Индивидуална цена за обучение на ученик - максимален брой точки 20.

 Броят точки се определя по следната формула:

 Най−ниската предложена цена

 Брой точки= ------------------------------------------------------------------ x20

 Цената, предложена в офертата на участника

 

5. Социална отговорност - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели: 

- до 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 4 т. ;

 - до 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 7 т. ;

 - над 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

 Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

 Срок и начин за подаване на офертите:

 Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на 20.ИОУ, район Триадица, гр. София от 15.09.2017 г. до 01.10.2017 г

 Заявление и Проект на Договор - в прикачени файлове

Продължава...

РЕШЕНИЕ № 391 ОТ 17 ЮЛИ 2017 г. за приемане на Списък на иновативните училища

С РЕШЕНИЕ № 391 ОТ 17 ЮЛИ 2017 г.  за приемане на Списък на иновативните училища,  на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,  

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ:

 

Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2017/2018 година съгласно приложението.

 

Министър-председател:  Бойко Борисов

 

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

 

 

 

Приложение

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2017/2018 година

Продължава...

ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ

 

 ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ

 

Визия за развитието на 20 ОУ

 

Утвърждаване  на 20. училище като еталон за новаторска, мотивираща, креативна,   здравословна, позитивна среда за подкрепа и развитие потенциала на ученика посредством създаване на иновативна педагогическа технология, изградена върху максимално съобразяване с познавателните възможности и интересите на учениците и стремеж към развиване на тези възможности и интереси чрез обучението.              

 

Предлаганата иновация  в управлението, организацията, образователната среда, методите и съдържанието на обучението хармонично съчетава  традиция и новаторство в педагогическата и  когнитивната науки, съвременните теории за изграждане на личността,  организационната и възрастова психология и има ясна практическа насоченост за мотивиране и осмисляне на знанията и обучението като цяло, постигане на устойчиво високо ниво на качеството и ефективността на основното училищно образование

Цел на иновацията

 

Поставяне фокуса върху детската индивидуалност, развитие на инициативността, въображението, творчеството на всяко дете, комуникацията, взаимодействието и синергията в процеса на обучение, развиване системите за управление, създаване различна учебна среда, реорганизация на съдържанието на учебния материал, мотивиране учениците и  учителите да се развиват, повишена ефективност и ефикасност. 

 

Постигане оптималното развиване на езиковата компетентност на чужд език, удостоверено със сертификат за ниво А2-В1, създаване на собствен професионален стил, съчетаващ най-силните индивидуални черти на учителя с основните функции и задачи на професията, реализирано в  позитивна и демократична образователна среда, гарантираща усещане за общност, сигурност, здраве и развитие.

Продължава...

ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЪРВИ КЛАС - 2017г.

Уважаеми родители,

Съгласно Решение № 83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата, приключи приемането на Заявления за кандидатстване.

Списък на подадените Заявления и График на дейностите по приема може да видите ТУК .

Продължава...

Как работи новата система за прием в първи клас

Новата онлайн система за кандидатстване за прием в първи клас в 20. ОУ „Тодор Минков“ работи от 18 април 2017 г.  до 17 ч. на 19 май 2017 г. Родителите могат да попълнят нужните данни, за да участват децата им в класирането за прием в една паралелка с разширено изучаване на френски език и три паралелки с разширено изучаване на немски език за учебната 2017/2018 година.

Новата платформа за кандидатстване е удобна и лесна за ползване. Тъй като поредният номер на заявлението за кандидатстване няма значение при класирането, това създава спокойствие при попълването на информацията. Документите, изисквани за всеки от критериите, се прикачат директно в платформата в електронен вид“, споделя г-н Гаврил Димитров – председател на Управителния съвет на Училищното настоятелство – сдружение на родителите на учениците в 20. ОУ.

„Платформата е разработена специално за 20. ОУ, съобразена е с критериите за прием в първи клас в София (съгласно Решение № 83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата). Основната цел на новата платформа е да се осигури обективност при класирането на кандидатите,“ пояснява г-н Петър Зарев, заместник-директор по административна дейност в 20. ОУ.

Електронната система извършва класирането съгласно получените точки от критериите за прием. Поредността на подаване на заявленията не влияе на класирането. Веднъж изпратено, заявлението за кандидатстване не може да бъде редактирано, затова съветът към родителите е да проверят внимателно дали са попълнили правилно всички полета и са прикачени всички файлове. Училищната комисия по приема извършва проверка на представените документите, доказващи изпълнението на критериите.

На 2 юни 2017 г. ще бъде обявен списъкът с първокласниците, приети на първо класиране, като срокът за записване е до 7 юни. Приетите на второ класиране ще бъдат обявени 13 юни, а срокът за записване е до 15 юни.  Последното,  трето класиране, ще бъде обявено на 16 юни при наличие на свободни места, а записването ще става от 19 юни до 14 септември 2017  г. При неспазване на сроковете за записване в съответния етап детето отпада от следващо класиране.

В случаите, когато броят на кандидатстващите ученици, които отговарят на еднакви критерии - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, Общественият съвет към училището предлага на комисията по приема начин за класиране.

Полезни връзки:

Критерии за прием в първи клас, граници на прилежащия район на 20. ОУ, график на дейностите за приема в първи клас https://20ou.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Електронна система за прием в първи клас на 20. ОУ http://priem20ou.liptrade.eu/

Продължава...

Прием първи клас 2017г.

На вниманието на родителите на кандидатите за ученици в първи клас, 20 ОУ „Тодор Минков” за учебната 2017/2018 г.

 20 ОУ „Тодор Минков” обявява прием на четири паралелки за първи клас. Една паралелка с разширено изучаване на френски език и три паралелки с разширено изучаване на немски език.

Подаването на заявления ще се осъществи чрез Електронна система за онлайн кандидатстване в първи клас, базирана на сайта на училището. 

Заявления за кандидатстване за прием в Първи клас се приемат от 18 април до 19 май 2017, 17:00 ч  на уеб адрес http://priem20ou.liptrade.eu/   

Основни цели на системата:

1. Прецизирана и облекчена процедурата за прием.

2. Изключване възможността от външна намеса и манипулиране в класирането.Прозрачност и предвидимост на процеса по прием.

3. Намаляване на административните трудности и загуба на време при подаване на документи.

Подробности може да намерите ТУК

Училището е администратор на лични данни. УДОСТОВЕРЕНИЕ №157149 на 20.ОУ вижте  тук

 

 

Продължава...

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС -2017 г. - ГРАНИЦИ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ РАЙОН

                                     Граници на прилежаща територия на

20. ОУ Тодор Минков (43 т.)

 

   Улици

 

             Номера

Бул. ” Патриарх Евтимий”

от № 45 до № 81

от № 70 до № 98

Бул.” Скобелев”

от № 2 до № 24

от № 1 до № 39

Бул. „ Витоша”

от №  50 до № 98

Ул. „ Княз Борис”

от №  22 до № 66

от № 27 до № 43

Ул „ Цар Асен”

от №  49 до № 85

от № 42 до № 74

Ул „ Гургулят”

от № 20 до № 32

от № 15 до № 33

Ул „ Верила”

от №1 до № 5

от № 2 до № 6

Бул „Прага”

от № 1 до № 19

Ул „ Бузлуджа”

от №  38 до №  60

от №  33 до №  53 А

Ул „ Цар Петър”

от № 2 до № 12

Ул” Цар Самуил”

от № 1 до № 17

от № 2 до 12

Бул „ Христо Ботев”

от № 2 до №  14

Ул „ Неофит Рилски”

от № 2 до № 34Б

Ул ” Хан Аспарух”

от № 1 до № 35

от № 2 до № 22

Ул. „ Шандор Петьофи”

    от № 34  до № 36

Ул „ Доспат”

   от № 24 до № 34

Ул „ Тунджа”

     от № 21 до № 25

Ул „ Раслатица

от № 1 до № 3

Ул „ Христо Станчев”

№1

 

Продължава...

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Във връзка с Решение №83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информирам, че критериите за прием в първи клас на 20. ОУ са  както следва:

Критерии за прием в първи клас

Необходими документи

Брой точки

1

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя в границите на прилежащата територия на училището, определена от СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Лична карта на един от родителите

43

2

Настоящ адрес на родителя в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Лична карта на един от родителите

30

3

Настоящ адрес на родителя в административния район на училището, различен от  постоянния адрес на територията на СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Лична карта на един от родителите

29

4

4. Настоящ адрес на родителя съседен на  административния район на най- близкото училище

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Проверка от Комисията

28

5

5. Настоящ адрес на родителя на територията на СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

20

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от 1 до 5

 

6

НЕВАЛИДЕН ЗА 20 ОУ

 

 

7

 Други деца от семейството, обучаващи се в училището

Удостоверява се от училището

20

8

 Адрес на месторабота на един от родителите в прилежащата на училището територия

Служебна бележка от работодателя с изх.№ , мокър печат и ЕИК на работодателя

10

9

Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището

Служебна бележка от работодателя с изх.№ , мокър печат и ЕИК на работодателя

8

 

 

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

 

 

10

 Дете с двама починали родители

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето

22

11

 Дете с един починал родител

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето

20

12

 Дете с трайни увреждания

над 50 %

Решение на ТЕЛК

20

13

 Дете от многодетно семейство

Удостоверение за раждане на децата

20

14

  Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете

Съдебно решение или писмо от Дирекция "Социално подпомагане"

20

 

 

КРИТЕРИЙ НА 20. ОУ

 

 

15

Изучаван немски или френски език в предучилищната подготовка две или повече години.

 

 

Служебна бележка от институцията,  осъществила предучилищната подготовка по НЕ или ФЕ, с изходящ номер, мокър печат, подпис на представляващото я лице, ЕИК/БУЛСТАТ на институцията

БЕЛЕЖКА: Преди първото класиране Училищната комисия ще извърши проверка на документите, в т.ч. проверка на институцията, издала служебната бележка.

22

 

Продължава...

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Във връзка с Решение №83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информирам, че графикът на дейностите е,  както следва:

СРОК

 

ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г.     
до 07.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.

Попълване на свободните места от II-ро класиране.

13.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017 г.     
до 15.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места.

 

Продължава...

Прием в 20 ОУ на ученици в първи клас

Уважаеми родители,


Условията и критериите за прием в 20 ОУ ще излязат в сроковете, съгласно графика за дейностите по прием на ученици в 1. клас на РУО София-град. 
За настоящата година това е срокът 10.03.2017 г.

Автоматизираната система за прием на 20 ОУ не е активна, тъй като ще има промяна в критериите, съгласно Наредба на СО и решение на Педагогическия съвет на 20 ОУ.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps