ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ Избрана

  На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност, при постъпили заявления от родители на ученици в 20. ИОУ и съгласно решение на ПС при 20.ИОУ, Протокол №14/11.09.2017г  ще се проведе конкурс в 20. ИОУ, район Триадица, гр. София за следните ИД : Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци, Забавна математика 1-4 клас, Комуникативни дейности на български и чужд език, Творческо ателие за деца 1-3 клас, Спорт: шахмат, футбол, баскетбол 

при посочените изисквания.

 СЪДЪРЖАНИЕ

 Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие, начин на провеждане;

 Раздел II: Конкурсна документация;

 Раздел III: Критерии за оценка;

 Раздел IV: Срок за подаване на офертите

 I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ :

1. Предмет на конкурса - осъществяване на извънкласна дейност за

 1. 1.       Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци

1. 2.       Забавна математика 1-4 клас

 1. 3.       Комуникативни дейности на български и чужд език

 1.4.        Творческо ателие за деца 1-3 клас

 1.5.        Спорт: шахмат, футбол, баскетбол

 за учениците от 20. ИОУ Тодор Минков.

 2. Условия за участие- участниците в процедурата заявяват участието си с представяне на Заявление по образец на Възложителя (Приложение № 1).

 3. Начин на провеждане :

 а) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

 б) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет страницата на училището.

 в) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

г) Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

 (1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително.

 (2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.

 (3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

 (4) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

 д) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

 е) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

 ж) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

 II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

 Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството;

 2. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

 3. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

 4. Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

 5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа  правоспособност на кандидата;

 6. Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой.

 Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

 7. Проект на договор /Приложение№ 2/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

 8. Оферта, която трябва да съдържа:

 а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

 

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

 

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

 

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

 

д) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

 

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

 

III . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

 Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 - за степен бакалавър - 5 т.

 - за степен магистър - 10 т.

 - за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност - 15 т.

 

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 

2.Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи - максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

 - до 3 години - 10 т.

 - над 3 години - 15 т.

 3.Програма за обучение на учениците - максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана - 15 т.

 - програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за

 завършен курс на обучение - 30 т.

 4. Индивидуална цена за обучение на ученик - максимален брой точки 20.

 Броят точки се определя по следната формула:

 Най−ниската предложена цена

 Брой точки= ------------------------------------------------------------------ x20

 Цената, предложена в офертата на участника

 

5. Социална отговорност - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели: 

- до 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 4 т. ;

 - до 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 7 т. ;

 - над 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

 Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

 Срок и начин за подаване на офертите:

 Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на 20.ИОУ, район Триадица, гр. София от 15.09.2017 г. до 01.10.2017 г

 Заявление и Проект на Договор - в прикачени файлове

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps