Информационни

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г. и  в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, ПРИЛАГАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.
  3. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.
Продължава...

МАТЕРИАЛИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 Уважаеми родители,

За учебната 2017/2018 г. за учениците в първи клас ще бъдат

необходими следните материали:

1.    Тетрадки:

Ø писане-тесен и широк ред- 5бр.

Ø математика-големи квадратчета – 5 бр.

Ø с бели листа/ малък формат/ – 2 бр.

 2.    Моливи:

Ø черни,обикновени – 4/5бр.

Ø цветни моливи кутия – 12 бр./може и акварелни моливи/

Ø острилка и гума за молив

Ø пастели – мазни

3. Цветни и сини химикалки

4. Блокове № 4 и водни бои,четки за рисуване /кръгли и плоски,различни големини/, чашка за вода с предпазно капаче, гъбичка

5. Гланцово блокче /цветни хартии/, ножица с тъп връх, сухо лепило

6. Пластилин, дъска и ножче-пластмасово за работа

7. Линия, триъгълник

8. Подвързии за учебници и тетрадки, етикети

9. Несесер с цип/неметален/

10. Цветни папки - джоб за различните учебни предмети

Ø БЕЛ – червени

Ø Математика – зелени

Ø Околен свят – сини

Ø Френски и немски език - жълти

11. Кутия за храна

12. Раница – ергономична

13. Екип за физкултура /торба/- гуменки, анцуг или комплект, бели тениски,черни или тъмносини панталонки или клинче за момичетата

14. Контейнер за принадлежностите / да влиза блок А4/, с етикет на капака

15. Подложки/лесни за почистване/ за Изобразително изкуство – може и предпазни престилчици

16. Друга информация:

Ø Учебниците по Музика, Изобразително изкуство,Технология и предприемачество, Околен свят се съхраняват в училище

Ø Раницата и екипът за спорт се носят в понеделник и се вземат в петък

Ø Информация / обща и лична/  - през платформа „Феникс” или мейли на родители

Ø Униформите са задължителни

Ø Ученическа карта

Ø Маршрутна карта – моят безопасен път до училище

Ø Здравна профилактична карта от личния лекар – до края на месец септември

 

Ø  Не са разрашени носенето на мобилни телефони и джобни пари

 

Продължава...

Родителска Информационна Бланка

 

Уважаеми родители на ученици в първи клас на 20. иновативно основно училище Тодор Минков,

Моля Ви, отделете малко време, за да попълните прикачения въпросник. Вашето усилие ще ни позволи да планираме по-успешно учебната година и учебната среда в класа на Вашето Дете!

Ще очакваме попълнените въпросници до 01.09.2017 г. на имейла на училището Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Продължава...

За родителите на разсеяните ученици на 20. училище

 

Уважаеми родители,

Каним Ви на 16.06.2017 г. от 17.00 до 19.00 ч.  в двора на 20. ОУ да намерите загубените и забравени дрехи и вещи на ученици от 20. училище.

Непотърсените вещи ще бъдат дарени на приемни центрове и домове за деца.

Продължава...

За родителите на бъдещите петокласници 2017/2018

Уважаеми родители, 

Във връзка с изпълнението на утвърдената иновативната програма на 20 ОУ, разпределението на учениците от 5. клас по паралелки ще стане в периода 11.09-14.09. 17 г. В перода 11-14. септември ще се проведат дейности за опознаване на класовете, изготвяне правила на класа, сформиране на екипи за проектни дейности. 

При  разпределянето по паралелки ще се вземат предвид подадените Заявления. 

Родителската среща за бъдещите петокласници ще се проведе на 29.06.17 г. от 18.00 ч. в големия физкултурен салон с Дневен ред:

1. Запознаване с иновативната програма на 20 ОУ

2. Запознаване с училищните учебни планове за 5. клас

3. Информация за разпределението на учениците по групи за изучаване на немски и френски език в часовете по факултативна подготовка.

 

 

Продължава...

РЕЗУЛТАТИ НВО 4. клас

 

УСЛОВИЯ И РЕД  за запознаване с резултатите от НВО след 4. клас

1.     Проверените писмени работи на учениците  се съхраняват при класните ръководители.

2.     Родителите /настойниците/ на учениците могат да се запознаят с резултатите от НВО и да видят писмените работи при класните ръководители в часовете за консултация на учителите /съгласно утвърдения график/ от 23.05. до 29.05.2017  г.

3.     Писмените работи не могат да се изнасят от училището, да се копират или снимат

Продължава...

ЗАВЪРШВАНЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП - 4. КЛАС 2017 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на Стратегията за развитие на 20 ОУ и Плана за реализирането на дейностите за 2017 г. Ви информираме за дейностите по приключване на учебната 2016/2017 г.  за начален етап (4. клас), провеждането на НВО и формирането на паралелките в 5. клас за новата учебна 2017/2018 година.

Датите за провеждане на НВО са както следва:

На 10 май по БЕЛ

 На 12 май  по математика

 На 15 май  по  ЧП

 На  16 май  по ЧО

 На 17 май по чужд език

Направленията в Училищния учебен план на 20 ОУ, по които ще се формират паралелките в 5 клас са:

ХУМАНИТАРНО, ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКО, ИЗКУСТВА.

Заявленията от родителите се приемат от 01.06.2017 до 06.06.2017 г.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

 

 

 

Продължава...

ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНА ГОДИНА

 

ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

ИЗВАДКА ОТ НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.

Чл. 33. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са

1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас,

 Чл. 34. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове.

(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три години. 

(4) За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна, индивидуална, дистанционна или комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове от училищния учебен план в IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция след съответния клас при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(5) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка. 

(6) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

 (7) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището. 

 (9) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

Чл. 35. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VII клас,

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас.

 (3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 23. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по ал. 1. 

(6) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове

Продължава...

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за НВО - 7. клас

В помощ на учениците от 7. клас на 20 ОУ публикуваме в прикачени файлове учебно-изпитните програми за НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  В КРАЯ НА VII КЛАС  по БЕЛ и МАТЕМАТИКА, както и ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ по НЕ и ФЕ за НВО през 2016 г.

 

Продължава...

ЗА СЕДМИ КЛАС - КАКВО, КЪДЕ, КОГА

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година, изменена със заповед № РД 09-1638/19.10.2015 г. публикуваме информация и графика за дейностите на завършващите 7. клас ученици -ВИЖ ТУК ИЛИ В  ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ ПОД ТЕКСТА.

Заявленията за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) се приемат от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.  

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище. Бланка за Заявление може  да изтеглите от  прикачения файл.

От тази година учениците не внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

 

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps