Информационни

ДЕМО-УРОК "ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че Фондация "Дарби" ще проведе демо-урок "Творческо ателие-английски език" днес, 19.10.2017 г. от 16:30 ч. в 3. стая на 20. ИОУ. Каним всички интересуващи се ученици и родители да присъстват на урока.

Продължава...

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 20. ИОУ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Езиков център  English Language Centre www.elc.bg предлага на вашето дете от 2 и 3 клас целогодишно изучаване на английски език в сградата на 20. ОУ, което ще ви създаде удобство и ще ви спести време и разходи.  Вашите деца ще имат възможност да учат езика със сертифицирани и изключително опитни британски преподаватели. Всички те са магистри - филолози и педагози

 Езиков център  International House Sofia  www.ihsofia.bg  предлага на всички ученици от 4ти клас на 20. училище целогодишно обучение по английски език в сградата на училището, което ще Ви създаде удобство и ще Ви спести време и разходи. Ще имате уникалната възможност да изучавате езика с квалифицирани чуждестранни преподаватели с роден английски и с дългогодишен опит в преподаването.

 Цената на курсовете, които ще бъдат провеждани в 20. училище ще бъде 450 лева на ученик. В цената са включени всички учебници, материали и международно признат сертификат след успешно завършване на курса.

Пълна информация - в прикачените файлове

Продължава...

Творческо ателие с изучаване на английски език

 

Започва работата на Творческо ателие за деца 1-3 клас с изучаване на английски език и Творческо ателие по разговорен английски за деца 5-7 клас.

Подробности за записване - в прикачения файл

Продължава...

ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Уважаеми родители, 

Може да направите своя избор за извънкласни дейности на учениците от 20. ИОУ от класираните кандидати. Заявленията и декларациите може да предавате на организаторите и на класните ръководители до 20.10.2017 г.

Извънкласните дейности ще започнат от 23.10.2017 по график. 

Продължава...

ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 

Работата на Комисия по Заповед № 30-17/03.10.2017 г. за избор на доставчик на услуга - осъществяване на извънкласна дейност в 20. ИОУ приключи със следното:

1.      Не допуска до разглеждане на офертите поради липса на задължително изискуеми документи кандидатите

·         ОБК-ЦСКА - за извънкласна дейност баскетбол

·         Блексит – за извънкласна дейност народни танци

 2.      Удължава срока за подаване на документи до 16.10.2017 г. за извънкласни дейности „шахмат“ и „забавна математика“, поради подадени оферти от само един кандидат

 3.      Класира кандидатите за извънкласни дейности както следва:

 Комуникативни умения 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Инглиш Ленгуидж

Англ. език за 2-3 кл

2

ЕТ Ен Джи - Нася Генова

Френски, немски, български език за 1-3 клас

3

Дарби ЕООД

Творческо ателие-английски език за 5-7 клас

4

Бритиш  Трейдинг

Англ. език за 4 кл.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат обучения за различни възрасти и езици, поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите.

  Творческо ателие за деца 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1.

Сдружение " Училище за таланти "

актьорско майсторство

2

Том и Джери

приложни изкуства

3

Дарби ЕООД

творческо ателие

          ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат различни творчески занимания,  поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите       

 ВСИЧКИ класирани по тези дейности кандидати могат да сформират групи до 16.10.2017 г. Проектодоговорите и списъците на групите ще се приемат и разглеждат от 16.10 до 19.10.2017г. Занятията могат да започнат от 23.10.2017г. по график, изготвен от 20. ИОУ.

 Спорт 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Лъвчетата

футбол

2

Том и Джери

футбол

3

ДФШ Артен

футбол

4

ДЮФК Национал

футбол

5

Олимпия

футбол

 Училището може да сключи договор с класирания на първо място кандидат.

 Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Артен

стандартни, бални, и латино-американски танци

1.

Том и Джери

народни танци

2

Суей

латино танци

3

Модерато

народни и модерни танци

          Училището може да сключи договор с класираните на първо място за стандартни, бални и латино-американски танци и първо място за народни танци кандидати.

           ВСИЧКИ класирани по тези дейности кандидати могат да сформират групи до 16.10.2017 г.

В случай, че класираните на първо място кандидати не сформират групи, договор може да бъде сключен със следващите по ред. 

 Проектодоговорите и списъците на групите ще се приемат и разглеждат от 16.10 до 19.10.2017г. Занятията могат да започнат от 23.10.2017г по график, изготвен от 20. ИОУ.

Продължава...

Промяна в Наредба № 10 - за осъществяване приема в први клас

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

(обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.) Обн. - ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г.

Чл. 43. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

(4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(5) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(6) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с двама починали родители;

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа

 

до образование и не са дискриминационни.

Продължава...

Приемно време администрация

Уважаеми родители,

Приемното време на администрацията на 20.ИОУ за първия срок на учебната 2017/2018 г е следното

 

КАНЦЕЛАРИЯ: 

понеделник-петък 08:30 - 17:30

обедна почивка - 12:30-13:30

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

ЗДУД Сн. Недкова - вторник 14:20 -15:00

ЗДУД Д. Петкова - четвъртък 13:30-14:10

ЗДУД Б. Баирова - петък 14:20-15:00

ИД ЗДАСД Е. Панкова - сряда 09:30-12:30

 

ДИРЕКТОР д-р А. Андреева:

вторник -16:00 - 18:00

четвъртък-09:30 - 11:00

 

Продължава...

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

 

Уважаеми родители,

Във връзка с осигуряване изпълнението на Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 20. ИОУ Тодор Минков от учебната 2017/18 г. започна работа г-жа Лилия Иванова специалист – логопед .

В дните от понеделник до четвъртък ( 25 - 28.09.2017 г.) ще се провеждат консултации с родители и записвания при логопед в Методическия кабинет по следния график:

1. клас – 25.09.2017г. от 8.30 до 12.30ч. и от 13.30 до 16.00ч.

2. клас – 26.09.2017г. от 8.30 до 12.30ч. и от 13.30 до 16.00ч.

3. и 4. клас – 27.09.2017г. . от 8.30 до 12.30ч. и от 13.30 до 16.00ч

5.,6.,7. клас – 28.09.2017г. от 13.30 до 16.00ч.

Продължава...

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПЪРВИ СРОК

  

 Първи срок 2017/2018 г.

 Целодневна организация

 

1.  клас

2. клас

3. клас

1.      8:15 – 8:50

1.         8:15 – 8:50

1.  8:15 – 8:55

2.      9;00 – 9:35

2.         9;00 – 9:35

2.  9:00 – 9:40

3.      9:45 – 10:20

3.         9:45 – 10:20

3. 10:00 – 10:40

4.      10:40 – 11:15

4.         10:40 – 11:15

4. 10:50 – 11:30

5.      11:25 – 12:00

5.         11:25 – 12:00

5. 11:35 – 12:15

Обяд  12:00 – 12:30/

игри от 12:30/ 13.15

Игри  12 – 12:30

Обяд  12:30 – 13:00

6.12:20 – 13:00

Обяд 13:00

Игри 13.30-14.10

1.      13:15 – 13:50

1.         13:30 – 14:05

1. 14:20 – 15:00

2.      14:00 – 14:35

2.         14:15 – 14:50

2. 15:10 -15.50

3.      14:55 – 15:30

3.         15:10 – 15:45

3. 15:55 – 16:35

4.      15:40 – 16:15

4.         15:55 – 16:30

4. 16:40 – 17:10

   Полудневна организация

 

Първа смяна

Втора смяна

4. и 5. клас

6. и 7. клас

1. 7:45 – 8:25

1. 13:30 – 14:10

2. 8:30 – 9:10

2. 14:20 – 15:00

3. 9:20 – 10:00

3. 15:10 – 15:50

4. 10:20 – 11:00

4. 16:10 – 16:50

5. 11:10 – 11:50

5. 17:00 – 17:40

6. 11:55 – 12:35

6. 17:50 – 18:30

7. 12:40 – 13:20 

7. 18:35 - 19:15

 

 

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps