Информационни

"МузикАнтс" среща класиката със съвременността

Струнният квартет "МузикАнтс" слезе от концертния подиум, за да посети 20. ИОУ "Тодор Минков" по покана на преподавателката по музика Надежда Димитрова. Талантливите инструменталисти Росица Чопева (цигулка), Грациела Панайотова (цигулка), Стефания Янкова (виола) и Виктор Трайков (виолончело) изнесоха два прекрасни камерни концерта пред учениците от втори, трети, пети и шести клас. В специално адаптиран за детска аудитория вариант музикалната формация представи "Елегия" из Струнен квартет №4 от съвременния латвийски композитор Петерис Васкс и две вариации от Петър Дундаков (най-новата му творба звучи във филма "Възвишение") върху теми от шедьовъра "Кармен". "Учениците проявиха интерес и внимание към музикалната ни програма - споделя Грациела Панайотова.- Тя е част от предстоящия ни концерт на 8 декември в Студио 1 на Българското национално радио. Ще се радваме много да се срещнем отново!"

 
Продължава...

ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ ЛАГЕРИ

20. ИОУ организира летни езикови лагери в Австрия за учениците, изучаващи немски език.

За периода от 06.07.2018 г. до 16.07.2018 г. летният лагер се провежда в Семеринг.

За периода от 10.08.2018 до 20.08.2018 г летният лагер се провежда във Фюрстенфелд.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - СПОРТ

 

ОБЯВА  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност, при постъпили заявления от родители на ученици в 20. ИОУ и съгласно решение на ПС при 20.ИОУ, Протокол №14/11.09.2017г  и Протокол №  3 от 03.10.2017 на Комисия за избор на изпълнител ще се проведе конкурс в 20. ИОУ, район Триадица, гр. София за следните ИД :

1.      Спорт:  БАСКЕТБОЛ  и ОФП С ЕЛЕМЕНТИ НА САМОЗАЩИТА

при посочените изисквания.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие, начин на провеждане;

Раздел II: Конкурсна документация;

Раздел III: Критерии за оценка;

Раздел IV: Срок за подаване на офертите

I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Предмет на конкурса - осъществяване на извънкласна дейност за

1.1.      Спорт:  баскетбол, ОФП с елементи на самозащита

за учениците от 20. ИОУ Тодор Минков.

2. Условия за участие- участниците в процедурата заявяват участието си с представяне на Заявление по образец на Възложителя (Приложение № 1).

3. Начин на провеждане :

а) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

б) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет страницата на училището.

в) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

г) Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително.

(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

(4) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

д) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

е) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

ж) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството;

2. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

3. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

4. Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа  правоспособност на кандидата;

6. Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой.

Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

7. Проект на договор /Приложение№ 2/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

8. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

д) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

Критерии за оценка на офертите:

1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните

документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ - максимален брой

точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- за степен бакалавър - 5 т.

- за степен магистър - 10 т.

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в

областта на предлаганата извънкласна дейност - 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за

степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

2.Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със

съответните документи - максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

- до 3 години - 10 т.

- над 3 години - 15 т.

3.Програма за обучение на учениците - максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана - 15 т.

- програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за

завършен курс на обучение - 30 т.

4. Индивидуална цена за обучение на ученик - максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 

Най−ниската предложена цена

Брой точки= ------------------------------------------------------------------ x20

Цената, предложена в офертата на участника

 

5. Социална отговорност - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- до 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 4 т. ;

- до 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 7 т. ;

- над 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

Срок и начин за подаване на офертите:

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на 20.ИОУ, район Триадица, гр. София от 23.10.2017 г. до 08.11.2017 

Продължава...

ДЕМО-УРОК "ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че Фондация "Дарби" ще проведе демо-урок "Творческо ателие-английски език" днес, 19.10.2017 г. от 16:30 ч. в 3. стая на 20. ИОУ. Каним всички интересуващи се ученици и родители да присъстват на урока.

Продължава...

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 20. ИОУ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Езиков център  English Language Centre www.elc.bg предлага на вашето дете от 2 и 3 клас целогодишно изучаване на английски език в сградата на 20. ОУ, което ще ви създаде удобство и ще ви спести време и разходи.  Вашите деца ще имат възможност да учат езика със сертифицирани и изключително опитни британски преподаватели. Всички те са магистри - филолози и педагози

 Езиков център  International House Sofia  www.ihsofia.bg  предлага на всички ученици от 4ти клас на 20. училище целогодишно обучение по английски език в сградата на училището, което ще Ви създаде удобство и ще Ви спести време и разходи. Ще имате уникалната възможност да изучавате езика с квалифицирани чуждестранни преподаватели с роден английски и с дългогодишен опит в преподаването.

 Цената на курсовете, които ще бъдат провеждани в 20. училище ще бъде 450 лева на ученик. В цената са включени всички учебници, материали и международно признат сертификат след успешно завършване на курса.

Пълна информация - в прикачените файлове

Продължава...

Творческо ателие с изучаване на английски език

 

Започва работата на Творческо ателие за деца 1-3 клас с изучаване на английски език и Творческо ателие по разговорен английски за деца 5-7 клас.

Подробности за записване - в прикачения файл

Продължава...

ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Уважаеми родители, 

Може да направите своя избор за извънкласни дейности на учениците от 20. ИОУ от класираните кандидати. Заявленията и декларациите може да предавате на организаторите и на класните ръководители до 20.10.2017 г.

Извънкласните дейности ще започнат от 23.10.2017 по график. 

Продължава...

ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 

Работата на Комисия по Заповед № 30-17/03.10.2017 г. за избор на доставчик на услуга - осъществяване на извънкласна дейност в 20. ИОУ приключи със следното:

1.      Не допуска до разглеждане на офертите поради липса на задължително изискуеми документи кандидатите

·         ОБК-ЦСКА - за извънкласна дейност баскетбол

·         Блексит – за извънкласна дейност народни танци

 2.      Удължава срока за подаване на документи до 16.10.2017 г. за извънкласни дейности „шахмат“ и „забавна математика“, поради подадени оферти от само един кандидат

 3.      Класира кандидатите за извънкласни дейности както следва:

 Комуникативни умения 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Инглиш Ленгуидж

Англ. език за 2-3 кл

2

ЕТ Ен Джи - Нася Генова

Френски, немски, български език за 1-3 клас

3

Дарби ЕООД

Творческо ателие-английски език за 5-7 клас

4

Бритиш  Трейдинг

Англ. език за 4 кл.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат обучения за различни възрасти и езици, поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите.

  Творческо ателие за деца 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1.

Сдружение " Училище за таланти "

актьорско майсторство

2

Том и Джери

приложни изкуства

3

Дарби ЕООД

творческо ателие

          ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат различни творчески занимания,  поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите       

 ВСИЧКИ класирани по тези дейности кандидати могат да сформират групи до 16.10.2017 г. Проектодоговорите и списъците на групите ще се приемат и разглеждат от 16.10 до 19.10.2017г. Занятията могат да започнат от 23.10.2017г. по график, изготвен от 20. ИОУ.

 Спорт 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Лъвчетата

футбол

2

Том и Джери

футбол

3

ДФШ Артен

футбол

4

ДЮФК Национал

футбол

5

Олимпия

футбол

 Училището може да сключи договор с класирания на първо място кандидат.

 Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Артен

стандартни, бални, и латино-американски танци

1.

Том и Джери

народни танци

2

Суей

латино танци

3

Модерато

народни и модерни танци

          Училището може да сключи договор с класираните на първо място за стандартни, бални и латино-американски танци и първо място за народни танци кандидати.

           ВСИЧКИ класирани по тези дейности кандидати могат да сформират групи до 16.10.2017 г.

В случай, че класираните на първо място кандидати не сформират групи, договор може да бъде сключен със следващите по ред. 

 Проектодоговорите и списъците на групите ще се приемат и разглеждат от 16.10 до 19.10.2017г. Занятията могат да започнат от 23.10.2017г по график, изготвен от 20. ИОУ.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps