ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ Избрана

ЗА  РОДИТЕЛИТЕ  НА  БЪДЕЩИТЕ  ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Комисията за прием в  първи клас на 20. ОУ Тодор Минков кани  всички родители / настойници на:

1. кандидатите за паралелка с немски език  от номер 1 до номер 70 от списъка изнесен на http://priem20ou.liptrade.eu/

2. кандидатите за паралелка с френски език от номер 1 до номер 25 от списъка изнесен на http://priem20ou.liptrade.eu/

да се явят в училището от  05.06 до  07. 06. 2017 г. включително в стая № 3 от 9.00 ч. до 18.00   ч. за записване на класираните кандидати. 

 

Моля, носете оригиналите на документите, удостоверяващи наличието на посочените критерии, оригинал и копие на акта за раждане, оригинал на Удостоверението за задължително предучилищно образование, попълнено Заявление-декларация (по Образец).

 

Липсата или несъответствието на документ с обявените критерии за прием води до редуциране на общия брой точки, което се отразява на класирането на Кандидата.


   

   ВАЖНО!

   Комисията по приема:

1. Установява съответствието на въведените в платформата документи и представените оригинали с обявените критерии за прием .

2. Определя действителния общ брой точки за всеки кандидат.

3. Класира кандидатите за прием в низходящ ред, съобразно получения действителен брой точки.

 

СПИСЪК

НА  КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА 20 ОУ ТОДОР МИНКОВ    вижте  ТУК

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps