Анелия Андреева

Уеб сайт::

ДЕМО-УРОК "ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че Фондация "Дарби" ще проведе демо-урок "Творческо ателие-английски език" днес, 19.10.2017 г. от 16:30 ч. в 3. стая на 20. ИОУ. Каним всички интересуващи се ученици и родители да присъстват на урока.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 20. ИОУ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Езиков център  English Language Centre www.elc.bg предлага на вашето дете от 2 и 3 клас целогодишно изучаване на английски език в сградата на 20. ОУ, което ще ви създаде удобство и ще ви спести време и разходи.  Вашите деца ще имат възможност да учат езика със сертифицирани и изключително опитни британски преподаватели. Всички те са магистри - филолози и педагози

 Езиков център  International House Sofia  www.ihsofia.bg  предлага на всички ученици от 4ти клас на 20. училище целогодишно обучение по английски език в сградата на училището, което ще Ви създаде удобство и ще Ви спести време и разходи. Ще имате уникалната възможност да изучавате езика с квалифицирани чуждестранни преподаватели с роден английски и с дългогодишен опит в преподаването.

 Цената на курсовете, които ще бъдат провеждани в 20. училище ще бъде 450 лева на ученик. В цената са включени всички учебници, материали и международно признат сертификат след успешно завършване на курса.

Пълна информация - в прикачените файлове

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

  УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 Чл. 1. Настоящата процедура регламентира реда за регистриране, разглеждане и произнасяне по постъпващи в 20. ИОУ„ Тодор Минков“ гр. София предложения, жалби и сигнали.

 Чл. 2. Предложения, жалби и сигнали се подават в писмен вид. Всяко предложение, жалба и сигнал трябва да съдържа темата, по която се отправя искането, както и попълнено име, адрес и телефон за контакт на подателя. Към подадените предложения, жалби и сигнали могат да се прилагат копия на документи, свързани с описаната тема.

 Чл. 3. Не се разглеждат анонимни предложения, жалби и сигнали или такива отнасящи се до нарушение, извършено преди повече от една /1/ година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Творческо ателие с изучаване на английски език

 

Започва работата на Творческо ателие за деца 1-3 клас с изучаване на английски език и Творческо ателие по разговорен английски за деца 5-7 клас.

Подробности за записване - в прикачения файл

ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Уважаеми родители, 

Може да направите своя избор за извънкласни дейности на учениците от 20. ИОУ от класираните кандидати. Заявленията и декларациите може да предавате на организаторите и на класните ръководители до 20.10.2017 г.

Извънкласните дейности ще започнат от 23.10.2017 по график. 

Френските деца ядат всичко, вашите също могат

„Френските деца ядат всичко, вашите също могат“ - авторът на тази книга, Карен ле Бийон фокусира вниманието върху трудностите, които срещаме в опитите си да храним детето здравословно. 

А това са нейните 10 правила за хранене:

 

1. Вие отговаряте за хранителното възпитание на децата си.

2. Храненето не е игра, не е награда и не е средство за утешаване.

3. Децата ядат това, което ядат и техните родители.

4. Поне веднъж дневно сядайте всички заедно на масата. 

5. Осигурете разнообразие – един вид основно ястие не бива да се предлага повече от веднъж седмично.

6. Можеш да не ядеш, но си длъжен да опиташ.

7. Не позволявайте повече от една междинна закуска дневно. Гладът между храненията е нормално състояние.

8. Гответе и яжте без да бързате. Да се храниш правилно означава да ядеш бавно.

9. Яжте домашно приготвена храна, а не полуфабрикати.

10. Правилата не са догма, те могат да се нарушават. Важното е да изпитвате удоволствие от храненето.

ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 

Работата на Комисия по Заповед № 30-17/03.10.2017 г. за избор на доставчик на услуга - осъществяване на извънкласна дейност в 20. ИОУ приключи със следното:

1.      Не допуска до разглеждане на офертите поради липса на задължително изискуеми документи кандидатите

·         ОБК-ЦСКА - за извънкласна дейност баскетбол

·         Блексит – за извънкласна дейност народни танци

 2.      Удължава срока за подаване на документи до 16.10.2017 г. за извънкласни дейности „шахмат“ и „забавна математика“, поради подадени оферти от само един кандидат

 3.      Класира кандидатите за извънкласни дейности както следва:

 Комуникативни умения 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Инглиш Ленгуидж

Англ. език за 2-3 кл

2

ЕТ Ен Джи - Нася Генова

Френски, немски, български език за 1-3 клас

3

Дарби ЕООД

Творческо ателие-английски език за 5-7 клас

4

Бритиш  Трейдинг

Англ. език за 4 кл.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат обучения за различни възрасти и езици, поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите.

  Творческо ателие за деца 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1.

Сдружение " Училище за таланти "

актьорско майсторство

2

Том и Джери

приложни изкуства

3

Дарби ЕООД

творческо ателие

          ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат различни творчески занимания,  поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите       

 ВСИЧКИ класирани по тези дейности кандидати могат да сформират групи до 16.10.2017 г. Проектодоговорите и списъците на групите ще се приемат и разглеждат от 16.10 до 19.10.2017г. Занятията могат да започнат от 23.10.2017г. по график, изготвен от 20. ИОУ.

 Спорт 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Лъвчетата

футбол

2

Том и Джери

футбол

3

ДФШ Артен

футбол

4

ДЮФК Национал

футбол

5

Олимпия

футбол

 Училището може да сключи договор с класирания на първо място кандидат.

 Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Артен

стандартни, бални, и латино-американски танци

1.

Том и Джери

народни танци

2

Суей

латино танци

3

Модерато

народни и модерни танци

          Училището може да сключи договор с класираните на първо място за стандартни, бални и латино-американски танци и първо място за народни танци кандидати.

           ВСИЧКИ класирани по тези дейности кандидати могат да сформират групи до 16.10.2017 г.

В случай, че класираните на първо място кандидати не сформират групи, договор може да бъде сключен със следващите по ред. 

 Проектодоговорите и списъците на групите ще се приемат и разглеждат от 16.10 до 19.10.2017г. Занятията могат да започнат от 23.10.2017г по график, изготвен от 20. ИОУ.

Промяна в Наредба № 10 - за осъществяване приема в први клас

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

(обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.) Обн. - ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г.

Чл. 43. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

(4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(5) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(6) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с двама починали родители;

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа

 

до образование и не са дискриминационни.

Приемно време администрация

Уважаеми родители,

Приемното време на администрацията на 20.ИОУ за първия срок на учебната 2017/2018 г е следното

 

КАНЦЕЛАРИЯ: 

понеделник-петък 08:30 - 17:30

обедна почивка - 12:30-13:30

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

ЗДУД Сн. Недкова - вторник 14:20 -15:00

ЗДУД Д. Петкова - четвъртък 13:30-14:10

ЗДУД Б. Баирова - петък 14:20-15:00

ИД ЗДАСД Е. Панкова - сряда 09:30-12:30

 

ДИРЕКТОР д-р А. Андреева:

вторник -16:00 - 18:00

четвъртък-09:30 - 11:00

 

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА УН

Уважаеми родители,

УС на Училищно настоятелство при 20. ИОУ Тодор Минков ще заседава на 05.10. от 18:30 ч. в 10-та стая.

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps