Анелия Андреева

Уеб сайт::

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В 20. ИОУ "ТОДОР МИНКОВ"

 

В Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) на МОН се акцентира върху създаването на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на ролята на учителите в нея.

С разбирането, че повишаването на грамотността е един от значимите фактори за развитие на всяко общество e приет Национален план за действие за изпълнение на Националната стратегия.

Министерството на образованието и науката провежда Националната седмица на четенето от 11.12. до 15.12. 2017, като реализира различни дейности за всеки един от дните.

20. Иновативно училище ще проведе Националната седмица на четенето с предложените инициативи.

дата

дейност

участват

12.12.

 „Моя бяла Коледа“

 учениците от първи клас

13.12.

„ Уча се от мъдростта на приказките” (състезание по четивна техника с учениците)

учениците от втори и трети клас

14.12.

„ Литературна  дъга” (четене с разбиране по формат на PARLS)

учениците от четвърти клас

15.12

Дари книга” – открит ден на училищната библиотека.

Закриване на националната седмица на четенето 

Ученици от 1-5 клас - сутрин

Ученици от 6 и 7 клас - след обед

Родители

 

 Каним всички родители да дарят книга на училищната библиотека.

НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР - 11.12. 2017

 

Уважаеми родители,

В  изпълнение Плана за реализиране на иновацията „Ранно формиране на социолингвистични умения“ учениците, учителите и служители на 20. ИОУ „Тодор Минков“ ще вземат участие в Немския Коледен базар на 11.12.2017. Главен организатор за 20. иновативно училище е Заместник директорът по чуждоезиково обучение г-жа Десислава Петкова.

Учениците от всички класове ще поздравят всички посетители за идващите празници от сцената на Коледния базар.

За 20. ИОУ е определена отделна къщичка, която ще бъде украсена и ще предлага  изработените от учениците продукти под ръководството на учителите по изобразително изкуство  Хр. Кунчев и И. Бакалова. Събраните от Базара средства ще бъдат дарени за благотворителни каузи.

Каним всички родители да споделят празника със своите деца!

 График на проявата - в прикачения файл. 

ЗДРАВОСЛОВНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на Иновативната си програма  за подобряване знанията и уменията на учениците за здравословен начин  на живот и за създаване условия за позитивна комуникация с родителите,  екипът „Физическа култура, здраве и спорт” на 20. ИОУ „Тодор Минков” за Ви кани на среща на 09.12. 2017 г. от 9:30 ч. в големия физкултурен салон на училището с д-р Ипократис Пападимитракос

 За Ипократис Пападимитракос

Ипократис (www.topforma.bg) е диетолог с над 15 годишен опит. Успял е да помогне на много деца на възраст 6-18 години да се разделят с вредните си хранителни навици, станали причина за различни заболявания, наднормено тегло и затлъстяване.

 При работата с деца, родителите имат основна роля, защото обикновено техните решения и поведение са причина за неправилното хранене на децата им.

"Темата за детското хранене е изключително важна за мен, защото начинът, по който възпитаваме децата си относно храната, определя до голяма степен тяхното здравословно състояние като възрастни. Както всички знаем, детското хранене не е детска работа - то е наша работа и поради тази причина всички ние сме отговорни да възпитаме здрави деца, като ги научим да се хранят правилно.",
Ипократис Пападимитракос

 По време на срещата на 09.12 Ипократис ще ви запозне с основите на правилното хранене за деца и ще отговори на вашите въпроси.

ОТКРИВАНЕ НА СКУЛПТУРАТА "ПЛАМЪК НА ПОЗНАНИЕТО"

Уважаеми родители, 

Ръководството на 20. ИОУ Ви кани да присъствате на 17.11.2017г. от 13,00 часа в двора на училището на тържественото откриване на скулптурата „ Пламък на познанието” с автор г-жа Манолова. За символиката на художественото произведение  ще говори проф. Вальо Лилов. Училищният хор Рая ще изпълни няколко песни от своя репертоар църковни песнопения.

ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ ЛАГЕРИ

20. ИОУ организира летни езикови лагери в Австрия за учениците, изучаващи немски език.

За периода от 06.07.2018 г. до 16.07.2018 г. летният лагер се провежда в Семеринг.

За периода от 10.08.2018 до 20.08.2018 г летният лагер се провежда във Фюрстенфелд.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ - 20. ИОУ „ТОДОР МИНКОВ”

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на участниците в образователния процес (ученици, учители и родители) и има за цел да утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.  

 Раздел I

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Етичният кодекс е създаден на основание чл.175. (1) от ЗПУО и е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и училищното образование: законност, лоялност, честност, хуманност, безпристрастност, прозрачност, отговорност.

(2) Етичният кодекс на 20.ИОУ „Тодор Минков” е разработен от комисия от педагогически специалисти, представители на Обществения съвет  и УН към училището в съответствие с изискванията на чл.269, ал. 1, т.11 от ЗПУО.

(3) Етичният кодекс е поставен на видно място в училищната сграда.  

(4) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

Чл.2. Този кодекс определя правилата за поведение  в училищната общност на 20. ИОУ,  на служителите в училището, учениците и родителите и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на учителската професия и образователната институция.

Чл.3. (1) Етичният кодекс в 20.ИОУ „Тодор Минков” има за цел:

1. Да повиши общественото доверие в морала и професионализма на работещите в училището и да издигне неговия престиж;

2. Да предотврати възникването на конфликти в човешките взаимоотношения и да осигури хармонична атмосфера в училищната среда сред цялата училищна общност;

3. Да развие:

3.1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;  

3.2. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията  му;

3.3. Формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

3.4. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; уважение към децата с увреждания.

Раздел II

ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Педагогически специалисти и служители в училището.

Чл.4. (1) При изпълнение на служебните си задължения се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всекиго, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

Чл.5. (1) Всички работници и служители в 20.ИОУ "Тодор Минков" са длъжни:

1. да спазват принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност;

2. спазват законодателството в Република България, като съдействат за провеждането на държавната политика, основаваща се на принципите на правовата държава;

3. осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в институцията;

4. извършват дейността си по компетентност, обективност и добросъвестност и се стремят към непрекъснато подобряване на работата си в интерес на децата;

5. не накърняват престижа на училището не само при изпълнение на служебните задължения, но и в своя обществен и личен живот.

   Педагогически съвет

Чл.6. (1) Педагогическия съвет предприема мерки за превенция при възникването на конфликти и превантивни дейности за осигуряване на позитивен организационен климат и подкрепа на училищната общност.

(2) Изгражда вътрешни нормативни актове, съгласно действащата нормативна уредба:

                        I.     Правилник за дейността на училището чрез изграждане на постоянно действащи комисии:

1. Етична комисия – работи със следните стандарти:

- за управлението на качеството в институциите;

- за приобщаващото образование;

- за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

- за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

- за организацията на дейностите в училищното образование.

2. Комисия по противодействие на училищния тормоз - работи със следните стандарти:

- за приобщаващото образование,

- за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

- организацията на дейностите в училищното образование.

3. Комисия по качество - работи с всички стандарти по чл.22 от ЗПУО.

4. Комитет по условия на труд – работи със стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване;

                     II.     Годишния план за дейността на училището. Предприемат се конкретните дейности в оперативен план за постигане на стратегическите цели на училището, свързани с възпитанието на учениците.

                   III.     Учебни планове за индивидуална форма на обучение – в зависимост от индивидуалните потребности на всеки ученик и нуждите му от подкрепа.

                  IV.     Мерки за повишаване качеството на образованието, произтичащи от оперативните цели на Стратегията.

                     V.     Програма за превенция на ранното напускане на училище;

                 VI.      Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

 

Обществен съвет и Училищно настоятелство

Чл.7. При взимане на решения Общественият съвет и УН ще спазват Етичния кодекс на училищната общност към 20.ИОУ „Тодор Минков“ и да не накърняват достойнството и авторитета на членовете й;

Чл.8. Общественият съвет и УН ще изпълняват своите правомощия само при необходимост и при нарушаване на Етичния кодекс на училищната общност Раздели II, III и IX, от страна на педагогическия и непедагогическия състав на 20 ОУ „Тодор Минков“.

Чл.9. Членовете на Обществения съвет и УН в дейността си избягват наличие на конфликт на интереси.

Родители

Чл.10. (1) Родителите имат следните права, свързани с етиката в отношенията с работещите в училище:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата си  в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата си ;

6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището и  на центъра за подкрепа за личностно развитие.

Чл.11. (1) Родителите имат следните задължения, свързани с етичните правила в училището:

1.    да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;

2.    редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

3.    да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;

4.    да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

5.    да проявяват постоянни грижи за доброто образование на своето дете;

6.    да следияти насърчават неговите успехи;

7.    да го съветват и осигуряват всички възможности за творческото му развитие;

8.    да съдействат за самостоятелното критично мислене на детето;

9.    да се съобразяват с индивидуалните потребности и желания на детето;

10.     да участват в родителските срещи;

11.     да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

 

Да

Не

Родители, предполагайте, че учителите имат най-добри намерения – когато чуете от детето си за проблем, не реагирайте спонтанно. Поговорете с учителя преди това. Добре е тонът ви да не бъде критичен, преди да сте чули и гледната точка на педагога (понякога децата са склонни да преувеличават, да променят история дори като защитна реакция за тяхна вина).

Не реагирайте твърде силно на нещо, което детето ви разказва за училище. Изслушайте го, а след това говорете и с учителя, за да разясните ситуацията,  а не за да атакувате. Не е редно родители да се саморазправят помежду си или да си позволят да търсят обяснение от съученици на детето си без присъствието на техните родители.

Нека отношението ви към училищния персонал да е положително; не забравяйте, че ще работите заедно, като колеги, за да решите проблем или да съставите план за действие, касаещи вашето дете.

Не предполагайте, че вие можете да диктувате на възпитателите на детето ви какво да се направи в дадена ситуация. Вашето отношение може да помогне, но може и да попречи за разрешаването на проблема. Ако сте толерантни, колегиални и позитивно настроени, обикновено ще постигнете много повече.

Бъдете активни участници в училищния живот на детето си – четете бележките, които ви пращат от училище, проверявайте своевременно електронния дневник на класа, присъствайте на срещите, помагайте на учителите.

Не мислете, че вашето мнение няма да бъде зачетено. Ентусиазмът е заразителен. Ако имате идея или предложение – споделете ги!

Ако в живота на детето ви се случи нещо, което би могло да окаже влияние и в училище, споделете с класния му, това ще му бъде от полза, за да може да реагира своевременно и ефективно.

Не забравяйте да споделите и положителните си впечатления с преподавателите на вашето дете!

При възникване на проблем, първо поговорете с учителя, класния ръководител.

Не подценявайте силата, която имате като родител. От вас в крайна сметка зависи всичко. Но не се колебайте и да потърсите помощ и съвет.

Не подронвайте авторитета на учителите и училището пред детето си. Не си позволявайте да коментирате пред него негативно учители, другите деца или родителите им. Детето ви прекарва с тези хора повече време, отколкото с вас. Ще му е трудно да се впише, ако вкъщи чува лоши неща за тях.

Не забравяйте, че вие, родителите, ЗАЕДНО с училището имате една и съща цел – да дадете най-доброто възпитание и образование на вашето дете.

 (2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по Чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите по Чл.5 от ЗПУО, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

Чл.12. Родителят трябва да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие, като зачита детето и спазва основните му права.

Чл.13. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

Чл.14. Родителят трябва да се стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност.

Чл.15. Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.

 

Раздел ІІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ УЧЕНИКА

Чл.16. Всички членове на училищната общност се задължават:

1. Да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.

2. Да разбират и уважават уникалността на всеки ученик.

3. Да се съобразяват със специфичната уязвимост на всеки ученик.

4. Да създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците.

5. Да подкрепят правото на ученика на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

6. Да работят в интерес на ученика.

7. Да осигуряват на учениците с увреждания равни възможности за достъп до образование и адекватни грижи в зависимост от потребностите .

8. Да не участват в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

9. Да осъществяват действия и да не участват в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

10. Да познават симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване.

11. При съмнение за малтретиране над дете или ученик да действат съобразно разписаните процедури във вътрешните нормативни актове на 20.ИОУ "Тодор Минков":

·         Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза

·         Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

·         План за работа на училищния координационен съвет

·         План  за противообществени прояви

12. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажат пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

13. Когато станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на ученик, учител  и служител имат моралната и законова отговорност да информират органите  за закрила на детето и ръководството на училището.

 Раздел ІV

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Чл.17. Да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл.18. Да уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл.19. Да зачитат правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето, за оказаната му обща и допълнителна подкрепа.

Чл.20. Да информират родителите за изследователските проекти, включващи техните деца, и да се стремят да им дават възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяват и да не участват в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл.21. Да не използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизат в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата с детето.

Чл.22. Да осигуряват конфиденциалност на информация и да зачита правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл.23. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, да работят открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнат всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържа от вземане страна в конфликта.

 Раздел V

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ

Чл.24. В своите колегиални взаимоотношения педагогическите специалисти се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост.

Чл.25. Педагогическите специалисти нямат право да уронват доброто име или да поставят под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни изявления или действия пред други лица.

Чл.26. Педагогическите специалисти изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, създавайки условия на принципност и равнопоставеност. В дейността си строго се придържат към нормите, установени в Етичния кодекс за работа с ученици.

Чл.27. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

Чл.28. Да обменя информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл.29. Педагогическите специалисти следват поведение, което не накърнява престижа на учебното заведение, както по време на учебния процес, така и в свободното им извънучилищно време.

Чл.30. Педагогическите специалисти не използват електронни средства за комуникация, както и интернет – социални мрежи и електронна поща, за оклеветяване, заплашване и злепоставяне на участниците в образователния процес.

Чл.31. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на комисията по етика и на училищното ръководство.

 

Раздел VІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

Чл.32. Ученикът се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки в училищната институция, зачитайки правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да е прояви на дискриминация.

Чл.33. Ученикът спазва заложените в Правилника за дейността на училището права и задължения, в това число не използва мобилни телефони по време на час, не използва Интернет без позволение на учителя.

Чл.34. Ученикът следва поведение, което не накърнява престижа на учебното заведение, както по време на учебния процес, така и в свободното си извънучилищно време.

(1) Не злослови, не разпространява доверена му информация, не създава конфликтни ситуации.

(2) Не използва електронни средства за комуникация, както и интернет – социални мрежи и електронна поща, за оклеветяване, заплашване, разпространение на лична информация. В това число няма право да изпраща/публикува съобщения: за сплашване, с неприятно и грубо съдържание, файлове с неприятно съдържание – снимки и клипове; да краде самоличност като се представя за жертва в Интернет и/или да краде акаунт.

(3) При създали се конфликтни ситуации търси незабавно съдействието на педагогическия екип, училищното ръководство и родители.

Чл.35. В училищната институция ученикът се явява в подходящ външен вид, като се стреми да изглежда по начин, съответстващ на средата. Съобразява се с образователния характер на институцията, която сам е избрал.

Чл.36. Ученикът е длъжен да опазва училищното имущество и да спазва изискванията за безопасност на институцията.

 

Раздел VII

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 37. Конфликтът на интереси възниква, когато учителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решение или изпълнение на служебното задължение.

Чл.38. (1) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.

(2) Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в училището, в което е назначен, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса.

(3) Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

Чл.39. (1) Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

(2) Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.  

(3) Учителят не може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава.

Чл.40. Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.

Чл.41. Служителят не трябва да допуска възможност друг колега да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

Чл.42. В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му, служителят може да се оттегли от конкретното служебно задължение, което е причина за възникването на конфликта.

Чл.47. Когато служителят смята, че дадена дейност е несъвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това с Директора.

  

Раздел VIII

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл.43. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси в училището се създава Комисия по етика.

1. Комисията се избира в едноседмичен срок от утвърждаването на Етичния кодекс.

2. Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от една година.

3. Комисията по етика приема Правила за дейността си, с които се запознава Педагогическият съвет и които се утвърждават от Директора.

4. Комисията по етика отчита дейността си на годишния Педагогически съвет.

Чл.44. Комисията по етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването на този кодекс, а при необходимост се самосезира.

Чл.45. Всеки заинтересован член може да внесе жалба до Комисията по етика, която се завежда във входящ дневник.

Чл.46. Комисията по етика разглежда постъпилите жалби най-късно в едноседмичен срок от постъпването им и се произнася с мотивирано становище, въз основа на което Директорът взема решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Раздел IX

ДРУГИ

Чл.47. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за народната просвета и Кодекса на труда.

Чл.48 При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Чл.49. Контролът за спазване на нормите на настоящия Етичен кодекс се осъществява от Комисията по етика.

 

 

                                                                                             

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - СПОРТ

 

ОБЯВА  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност, при постъпили заявления от родители на ученици в 20. ИОУ и съгласно решение на ПС при 20.ИОУ, Протокол №14/11.09.2017г  и Протокол №  3 от 03.10.2017 на Комисия за избор на изпълнител ще се проведе конкурс в 20. ИОУ, район Триадица, гр. София за следните ИД :

1.      Спорт:  БАСКЕТБОЛ  и ОФП С ЕЛЕМЕНТИ НА САМОЗАЩИТА

при посочените изисквания.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие, начин на провеждане;

Раздел II: Конкурсна документация;

Раздел III: Критерии за оценка;

Раздел IV: Срок за подаване на офертите

I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Предмет на конкурса - осъществяване на извънкласна дейност за

1.1.      Спорт:  баскетбол, ОФП с елементи на самозащита

за учениците от 20. ИОУ Тодор Минков.

2. Условия за участие- участниците в процедурата заявяват участието си с представяне на Заявление по образец на Възложителя (Приложение № 1).

3. Начин на провеждане :

а) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

б) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет страницата на училището.

в) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

г) Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително.

(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

(4) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

д) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

е) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

ж) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството;

2. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

3. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

4. Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа  правоспособност на кандидата;

6. Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой.

Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

7. Проект на договор /Приложение№ 2/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

8. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

д) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

Критерии за оценка на офертите:

1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните

документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ - максимален брой

точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- за степен бакалавър - 5 т.

- за степен магистър - 10 т.

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в

областта на предлаганата извънкласна дейност - 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за

степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

2.Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със

съответните документи - максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

- до 3 години - 10 т.

- над 3 години - 15 т.

3.Програма за обучение на учениците - максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана - 15 т.

- програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за

завършен курс на обучение - 30 т.

4. Индивидуална цена за обучение на ученик - максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 

Най−ниската предложена цена

Брой точки= ------------------------------------------------------------------ x20

Цената, предложена в офертата на участника

 

5. Социална отговорност - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- до 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 4 т. ;

- до 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 7 т. ;

- над 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

Срок и начин за подаване на офертите:

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на 20.ИОУ, район Триадица, гр. София от 23.10.2017 г. до 08.11.2017 

ДЕМО-УРОК "ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че Фондация "Дарби" ще проведе демо-урок "Творческо ателие-английски език" днес, 19.10.2017 г. от 16:30 ч. в 3. стая на 20. ИОУ. Каним всички интересуващи се ученици и родители да присъстват на урока.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 20. ИОУ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Езиков център  English Language Centre www.elc.bg предлага на вашето дете от 2 и 3 клас целогодишно изучаване на английски език в сградата на 20. ОУ, което ще ви създаде удобство и ще ви спести време и разходи.  Вашите деца ще имат възможност да учат езика със сертифицирани и изключително опитни британски преподаватели. Всички те са магистри - филолози и педагози

 Езиков център  International House Sofia  www.ihsofia.bg  предлага на всички ученици от 4ти клас на 20. училище целогодишно обучение по английски език в сградата на училището, което ще Ви създаде удобство и ще Ви спести време и разходи. Ще имате уникалната възможност да изучавате езика с квалифицирани чуждестранни преподаватели с роден английски и с дългогодишен опит в преподаването.

 Цената на курсовете, които ще бъдат провеждани в 20. училище ще бъде 450 лева на ученик. В цената са включени всички учебници, материали и международно признат сертификат след успешно завършване на курса.

Пълна информация - в прикачените файлове

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

  УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 Чл. 1. Настоящата процедура регламентира реда за регистриране, разглеждане и произнасяне по постъпващи в 20. ИОУ„ Тодор Минков“ гр. София предложения, жалби и сигнали.

 Чл. 2. Предложения, жалби и сигнали се подават в писмен вид. Всяко предложение, жалба и сигнал трябва да съдържа темата, по която се отправя искането, както и попълнено име, адрес и телефон за контакт на подателя. Към подадените предложения, жалби и сигнали могат да се прилагат копия на документи, свързани с описаната тема.

 Чл. 3. Не се разглеждат анонимни предложения, жалби и сигнали или такива отнасящи се до нарушение, извършено преди повече от една /1/ година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps